กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจีราภา รุ่งแสงทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0892909360
อีเมล์ : jienoi@yahoo.com

นางสาววัฒฎาพร สุวรรณสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0917060473
อีเมล์ : watthataphon.swns@gmail.com