กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายประวัติ รัตนจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0895888017
อีเมล์ : PrawatWat@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร จตุรภาค
ครูปฎิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1