กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบันลือ รัตนบุรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0813974211

นางสาวสินีนาฏ ชาวเมือง
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0949597535