ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 การแข่งขันกีฬาสีภายใน
12 ก.ค. 59 ถึง 14 ก.ค. 59 สอบกลางภาค