พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. ประสานความร่วมมือกับชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

๒. ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ด้านเทคโนโลยี   ศิลปะ กีฬา

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนรู้

๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ

เป้าหมาย

๑.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

๒.  มีความรู้พื้นฐานตามที่หลักสูตรกำหนด

๓.  มีทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์

     สามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๔.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน

๕.  ครูมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ